Privacy Policy

Kindertherapie De Vlieger hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kindertherapie De Vlieger houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Kindertherapie De Vlieger zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij maken voor de verwerking van gegevens gebruik van een beveiligd softwaresysteem. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van cliënten worden door Kindertherapie De Vlieger verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Verzamelen van medische informatie over de klacht om te komen tot een zo goed mogelijke behandeling.
 • Communicatie over de cliënt naar verwijzers, huisarts en zorgverzekeraar; aan de zorgverzekeraar worden geen medische gegevens verstrekt. Wel NAW, BSN, diagnose en behandelcodes en behandeldata t.b.v. declaraties.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemmingsverklaring verwerken en delen persoonsgegevens.

Gegevens worden uitsluitend gedeeld met derden indien u als ouder hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Kindertherapie De Vlieger de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres (i.v.m. verplichte enquete zorgverzekeraar);
 • Geslacht;
 • Huisarts;
 • BSN;
 • ID nummer;
 • Diagnose indien bekend;
 • School en groep;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Alle voor de klacht belangrijke gegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Kindertherapie De Vlieger opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode van 15 jaar.